Skåne SÄL
hem bullet om Skåne SÄL bullet Program bullet Evenemang bullet Nyheter bullet Länkar
bullet bullet bullet bullet bullet bullet bullet bullet bullet bullet bullet bullet bullet bullet bullet bullet bullet bullet bullet bullet bullet bullet bullet bullet bullet bullet        
Välkommen till Skåne SÄL
Skåne SÄL
Här kan Du läsa om föreningens historia och se det aktuella programmet för medlemmarna.

Kallelse till Årsmöte i Skåne-SÄL den 6 mars 2018 kl 14.00
i Nya Festsalen, Akademiska föreningen, Sandgatan 2, Lund.

Årsmöte:
1. Mötets behöriga utlysande
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
4. Fastställande av föredragningslistan
5. Parentation
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 (bifogas)
7. Ekonomisk redovisning för 2017 (föredras)
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av årsavgift
11. Val av styrelseledamöter:
12. Val av två revisorer och en rev. suppl. (till 2019)
13. Fastställande av två firmatecknare (ordför Stephan Palmstierna, Sven Lindgren)
14. P.13 omedelbart protokollförd och justerad
15. Val av tre ledamöter i valberedningen (till 2019)
16. Information om kommande programverksamhet
17. Ev. Programförslag.
18. Rekrytering av nya medlemmar
19. Övriga frågor.(Danska seniorläkarna, Hemsidan, Svärdslukaren, Invandrarkaféer )

Valberedningens förslag till styrelse 2018
Ordför. Stephan Palmstierna omval till 2020
Vice ordför. Marianne Ors kvarstår till 2019
Sekreterare Birgitta Castor, kvarstår till 2019
Kassaförvaltare Sven Lindgren, kvarstår till 2019
Ord ledamot Christer Carlsson omval till 2020
Suppl. Inga-Lisa Sjölin kvarstår till 2019
Suppl. Krister Wulff avsägelse
Suppl. Anders Evander nyval till 2020
Revisor Dag Ursing omval till 2019,
Rev. Göran Helm, omval till 2019
Rev.suppl Kjell Barlöv omval till 2019
Styrelsens förslag till valberedning, samtliga omval till 2019
Marianne Ehinger, sammankallande, Sven-Olof Isacsson, Christina Nerbrand

Vill Du bli medlem i Skåne-SÄL?
Betala då in årsavgiften 100 kr till bg 413-5034 och skriv ett epostmeddelande till castor.bringeus@telia.com Glöm inte att ange Ditt namn i meddelanderutan på inbetalningsavin! Ange i epost-meddelandet också Din postadress.

Du kommer att få fortlöpande information om program för varje termin. Skåne-SÄL vill verka för kamratlig samvaro mellan medlemmarna för att underlätta och förmedla möjligheter till medicinsk och kulturell fortbildning, information och underhållning. Vi vill värna om äldre läkares rättigheter i sjukvården.

Skåne-SÄL har ett årsmöte och dessutom 4-5 medlemsmöten varje år. Skåne-SÄL samarbetar med Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet (SMHS) och med Läkaresällskapet i Lund (LiL) och med fyra själländska seniorläkargrupper.

Har Du tankar och idéer om program eller annat i Skåne-SÄL hör av Dig!

OBS: Man är inte medlem i Skåne-SÄL med automatik, även om man är skånsk SÄL-medlem!
Hemsidan är ny och vi är tacksamma för alla tips till förbättringar.
Hör av Dig till Sven Lindgren, epost: lindgren.sven@comhem.se eller Birgitta Castor, epost: castor.bringeus@telia.com
webmaster - Pia Eliasson - pia@gronanyanser.se